Name↑ Type  Element  Description 
Fira Fire Fire Medium Fire elemental damage
Firaga Fire Fire High Fire elemental damage
Fire Fire Fire Low Fire elemental damage
Flare Fire Fire Extreme Fire elemental damage